garantie

Zonne-Energie

Wij zijn gespecialiseerd in
Solar zonnepanelen.
Informeer naar de scherpe prijzen ook voor plaatsing, aansluiting en onderhoud

Contact

Info @ KlusbedrijfPMB.nl
Hoorn  Noord-Holland
06-53998492
(07:00 - 22:00)

ferrarismeter goed voor teruglevering

Zonnepanelen = Terugleveren met saldering

 

Salderen is de regeling dat zonnestroom, die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geÔmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kWh stroom afneemt van het energiebedrijf en U wekt zelf met zonnepanelen stroom op waarvan 1500 kWh terug gaat naar het lichtnet, hoeft U slechts 900 kWh afgenomen stroom te betalen.

Huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben - of die op een andere manier duurzame energie terugleveren aan het net - mogen volgens de Elektriciteitswet per 1 januari 2014 onbeperkt alle opgewekte stroom salderen met de verbruikte stroom. De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 staat bekend als 'het amendement Samsom'. Het gaat om de artikelen 31c en 95c.

Artikel 31c
  1. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt.
  2. ...
  3. Indien de door de afnemer, bedoeld in het eerste en tweede lid, op het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit groter is dan de hoeveelheid die ingevolge die leden in mindering wordt gebracht op de aan het net onttrokken elektriciteit, betaalt de leverancier aan de betreffende afnemer voor het meerdere een redelijke vergoeding.

Artikel 95c
  1. Bepalingen die zijn opgenomen in overeenkomsten inzake levering van elektriciteit aan afnemers die beschikken over een aansluiting op het net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80A en die tot doel hebben de opwekking van duurzame elektriciteit te verbieden zijn onverbindend.
  2. Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden.

U kunt hier deze wetsartikelen 31c en 95c bekijken.

Volgens besluit nummer 102252-1 onder de naam Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit van de Autoriteit Consument en Markt dient de leverancier voor aan het net teruggeleverde duurzaam opgewekte stroom een vergoeding te geven die redelijk is. Onder redelijk wordt verstaan een vergoeding die niet lager is dan de prijs die een leverancier redelijkerwijs zelf op de markt zou betalen indien hij zelf deze elektriciteit zou moeten inkopen.Grenzen aan het salderen


Bij veel energiebedrijven ligt deze grens op de wettelijk voorgeschreven 5000 (voorheen 3000) kilowatturen elektriciteit. Er zijn ook leveranciers die salderen zonder bovengrens toestaan. Heeft U een grote PV-installatie (van ca. 6 kWp of meer) dan kijkt U eens op blz. 6 van het document Salderingsoverzicht 2012 van de Stichting Zonne-energie Wageningen.

Bij een salderingsgrens van 5000 kWh zijn de volgende situaties mogelijk:

1. U levert minder dan 5000 kilowattuur per jaar terug
In dit geval wordt de teruggeleverde hoeveelheid gesaldeerd met de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Anders gezegd: De teruggeleverde hoeveelheid wordt afgetrokken van de afgenomen hoeveelheid (dit wordt door uw netbeheerder gedaan; uw leverancier ziet alleen de gesaldeerde hoeveelheid als alles goed gaat). U heeft hier dus voordeel bij a) uw variabele leveringskosten, b) uw variabele transportkosten en c) bij de belastingen hierover.

2. U levert meer dan 5000 kilowattuur per jaar terug
Stel dat U in een bepaald meetjaar 7200 kWh hebt verbruikt terwijl Uw PV-installatie liefst 6400 kWh heeft teruggeleverd aan het energiebedrijf. Net zoals in de vorige situatie mag U dus de eerste 5000 kWh salderen. U betaalt dan in eerste instantie de volle prijs voor 2200 kWh (7200 - 5000). Daarnaast hebt U recht op een terugleververgoeding voor de resterende, extra aan het net geleverde 1400 kWh (6400 - 5000). Die vergoeding varieert per leverancier en is een kale productieprijs, dus zonder transportheffing en belastingen. Verwacht geen vetpot, maar in ieder geval is het beter dan niets.

Naast het feit dat de terugleververgoeding bijna altijd lager is dan het voordeel van saldering met het afnametarief, mist u ook uw salderingsvoordeel over de transportkosten. U betaalt in dit geval namelijk de transportkosten over de afgenomen hoeveelheid alsmede over de teruggeleverde hoeveelheid. Ook uw belastingvoordeel loopt u op deze manier mis. U doet er daarom goed aan om onder die teruggeleverde 5.000 kWh te blijven. U kunt bijvorobeeld een airco aanschaffen of nog beter een elektrisch aangedreven warmtepomp.

3. U heeft een negatief verbruik op jaarbasis
U hebt zoveel zonnepanelen en u bent zó milieubewust dat u weliswaar geen 5000 kilowattuur teruglevert, maar u levert op jaarbasis meer terug dan dat u van uw leverancier betrekt. Gezien door de bril van de energieleverancier bent u een consument-in-de-min, een echte 'neggie'. In dit geval mag U niet alleen alle afgenomen stroom salderen maar ontvangt U bovendien de redelijke terugleververgoeding over de extra aan het net geleverde elektriciteit. Over dit negatieve verbruik moet u wél transportkosten betalen. Ook in dit geval kunt U er beter voor zorgen niet meer dan 5000 kWh terug te leveren.Ferrarismeter laten hangen of niet ?


Energiebedrijven en netbeheerders dringen er op aan uw ferrarismeter (ouderwetse analoge meter met wieltje en telwerk) te laten vervangen door een digitale slimme meter. Voor deze partijen is de slimme meter heel handig (meetgegevens) en voordelig (efficient inzetten van 'opwek-eenheden'). Is voor een PV bezitter een slimme meter gunstiger dan een ferrarismeter?

Buitengewone situatie: U heeft een ferrarismeter met terugloopblokkering. Het wieltje draait niet terug als de zon lekker op uw zonnepanelen schijnt. Advies: omdat teruggeleverde stroom niet wordt geregistreerd, wordt er ook niet gesaldeerd en geeft u gratis uw zonnestroom weg aan het energiebedrijf. Oplossing: ferrarismeter laten vervangen. Let op dat minstens twee telfuncties worden geactiveerd: afnemen en terugleveren. Heeft u dag- en nachtstroom, dan moet u vier telfuncties laten activeren.
Mocht U twijfelen of Uw ferrarismeter een blokkering heeft, neem dan s.v.p. contact met ons op. We zoeken het voor U uit.

Overige situaties: Een ferrarismeter saldeert volautomatisch en compleet anoniem en seizoensonafhankelijk. Dit is goed voor uw privacy. Omdat er geen dataverkeer is, is de ferrarismeter in principe "hack"-vrij. Deze eigenschappen zijn voor sommige mensen heel veel waard. Een ferrarismeter kan in de toekomst voor de PV-bezitter heel waardevol blijken als de netbeheerder onverhoopt heffingen invoert op teruggeleverde stroom of als de rijksoverheid er belasting op wil heffen. Dat is koffiedik kijken, maar er circuleren voortdurend proefballonnetjes. Hebt u veel vertrouwen in uw netbeheerder, energiebedrijf en overheid, dan adviseren we vervanging. U krijgt er namelijk de mogelijkheid bij van registratie van uw zonnestroom (via de P1-poort op de slimme meter). Hebt u weinig of geen vertrouwen in netbeheerder, energiebedrijf en/of overheid, dan adviseren we U om de ferrarismeter gewoon te laten hangen en de kat uit de boom te kijken. U kunt hem altijd nog laten vervangen. Laten hangen van de ferrarismeter heeft ministeriŽle goedkeuring (2 brieven aan de Tweede Kamer).

Hoe te werk gaan als de netbeheerder U van een slimme meter wil voorzien maar u heeft daar geen trek in:

  1. Vraag een schriftelijke verklaring waarin de netbeheerder aangeeft waarom de meter vervangen zou moeten worden en op grond van welk stuk wetgeving. Een mondelinge toelichting van de netbeheerder moet U niet zonder meer accepteren, altijd een schriftelijke bevestiging eisen. Vervanging van Uw meter omdat een steekproef uit heeft gewezen dat de serie niet betrouwbaar is, is geen steekhoudend argument.
  2. Schrijf een nette brief aan Uw netbeheerder waarin u aangeeft dat U zonnepanelen op het dak hebt en U graag de ferrarismeter wil handhaven.

Voor uw informatie kunt u hier downloaden een kamerstuk uit 2006 (KVR-25234) van de minister van Economische Zaken. Dan leest u het zelf. En er is altijd nog artikel 95m van de Elektriciteitswet 1998 :

Artikel 95m:
  1. De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.
  2. Leveranciers en netbeheerders zorgen ervoor dat afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over de geldende tarieven en voorwaarden voor levering en transport van elektriciteit.
  3. ...
Natuurlijk stapt U bij overtredingen van artikel 95m (ook) naar de ZPV, want zij zijn opgericht om leden te helpen.
Klachten deponeert u bij het nieuwe inititatief van de rijksoverheid, de ConsuWijzer.
Alle klachten met betrekking tot energie komen op de juiste plaats bij de DTe terecht.Meer informatie:
Op Wikipedia staat een uitgebreide omschrijving van de begrippen salderen en terugleververgoeding.